خرید

 • مدیریت بازار بالکسا برای تحقق برنامه بلند مدت خود و طبق استراتژی های مجموعه مشوق هایی برای فروش بیشتر زنجیره نمایندگان و همچنین نمایندگان فعال در نظر گرفته است. نمایندگان محترم به تناسب شرایط و حجم فعالیت خود می توانند از مشوق های در نظر گرفته شده بهره ببرند.

  [row]

  [col class="span3"]

  • استارت

  • 3 میلیون | ماهانه
  • خرید با تخفیف پایه
  • اعطای امتیاز عامل فروش
  • ثبت اولیه

  [/col]
  [col class="span3"]

  [/col]
  [col class="span3"]

  • حرفه ای

  • 150 میلیون | 6 ماهه
  • خرید با تخفیف پایه+ 8%
  • اعطای امتیاز نمایندگی رسمی
  • معرفی رسمی توسط بالکسا
  • پشتیبانی و حمایت تمام جانبه

  [/col]
  [col class="span3"]

  • کلان

  • ا میلیارد | سالانه
  • خرید با تخفیف پایه+ 16%
  • اعطای امتیاز نمایندگی انحصاری 
  • معرفی همیشگی توسط بالکسا
  • پشتیبانی و حمایت 100%

  [/col]
  [/row]